60.10.20 Programy rozhlasových stanic

60.10.20 / 601020 Programy rozhlasových stanic

Z:
– sestavy rozhlasových programů a vysílání tvořící denní program stanice, jenž je distribuovaný třetí osobou

 

71.12.16 Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti vody, kanalizace a odvodňování

71.12.16 / 711216 Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti vody, kanalizace a odvodňování

Z:
– inženýrské služby týkající se sběru, distribuce, úpravy a likvidace vody, např.:
• distribuční systémy pro pitnou vodu, čerpací stanice, rezervoáry, zařízení pro ukládání vody, přenosové
a distribuční vodovodní sítě včetně přehrad využívaných primárně pro místní distribuci pitné vody
a odsolovací závod
• systémy pro kontrolu dešťové vody, odpadové a zadržovací systémy včetně přehrad využívaných
primárně pro kontrolu povodní
• systémy pro sběr, úpravu a vypouštění odpadních vod
• zavlažovací systémy a vodovody včetně přehrad využívaných primárně pro zavlažování

 

71.12.12 Inženýrské služby týkající se stavebních projektů

71.12.12 / 711212 Inženýrské služby týkající se stavebních projektů

Z:
– návrhy, plány a studie týkající se projektů bytových domů, jako jsou:
• nové a existující bytové domy
• řadová výstavba, byty atd.
• budovy se smíšeným využitím, které jsou z větší části používané pro bydlení
– návrhy, plány a studie týkající se projektů nových a existujících komerčních, veřejných a institucionálních
budov včetně budov se smíšeným využitím, které jsou převážně využívány pro komerční, veřejné nebo
institucionální účely, např.:
• kancelářské budovy
• nákupní střediska
• hotely a restaurace
• servisní stanice a sklady
• autobusové a kamionové terminály
• nemocnice, školy, kostely
• vězení, stadiony, arény
• knihovny a muzea
ZT:

– inženýrské poradenství týkající se konkrétních stavebních projektů bytových, komerčních, veřejných nebo
institucionálních budov
N:
– inženýrské poradenství netýkající se konkrétního projektu (71.12.11)

 

71.12.14 Inženýrské služby týkající se dopravních projektů

71.12.14 / 711214 Inženýrské služby týkající se dopravních projektů

Z:
– inženýrské služby (včetně poskytnutí návrhů, plánů a studií) týkající se:
• dálnic, silnic a ulic včetně visutých dálnic využívaných pro provoz motorových vozidel
• mostů a tunelů
• pomocných silničních dopravních zařízení, např. odpočívadla, vážící stanice, mýtné brány
• systémů hromadné dopravy, např. úzkokolejné dráhy nebo metra
• železnic a příslušných konstrukcí
• železničních mostů a tunelů
• námořních a vnitrozemských přístavů
• přístavišť, zdymadel, kanálů a přehrad primárně využívaných pro přepravu
• letišť, přistávacích a vzletových drah, hangárů
• jiných zařízení pro letectví
• projektů vesmírné přepravy
• projektů přepravy ropy a plynu
• jiných dopravních projektů j. n.

 

71.12.15 Inženýrské služby týkající se projektů souvisejících s nakládáním s odpady (vč. nebezpečných)

71.12.15 / 711215 Inženýrské služby týkající se projektů souvisejících s nakládáním s odpady (vč. nebezpečných)

Z:
– inženýrské služby související se systémem sběru a likvidace domovního odpadu, např.:
• recyklační zařízení
• kompostovací zařízení
• překladové stanice
• zařízení pro opětovné získávání materiálů
• skládky odpadu
– inženýrské služby týkající se programů pro shromažďování, sběr, zpracování, recyklaci a úpravy plynných,
kapalných a pevných průmyslových odpadů obecně na takovou úroveň, kdy lze zbylé odpady bezpečně
vypustit do přírodního prostředí nebo do běžných městských systémů
– inženýrské služby týkající se programů sanace nebezpečných odpadů, např.:
• ukládání jaderného odpadu
• likvidace chemických činidel
• sanace a nový rozvoj zamořených oblastí (brownfieldů)
• sanace kontaminovaných lokalit