71.12.16 Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti vody, kanalizace a odvodňování

71.12.16 / 711216 Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti vody, kanalizace a odvodňování

Z:
– inženýrské služby týkající se sběru, distribuce, úpravy a likvidace vody, např.:
• distribuční systémy pro pitnou vodu, čerpací stanice, rezervoáry, zařízení pro ukládání vody, přenosové
a distribuční vodovodní sítě včetně přehrad využívaných primárně pro místní distribuci pitné vody
a odsolovací závod
• systémy pro kontrolu dešťové vody, odpadové a zadržovací systémy včetně přehrad využívaných
primárně pro kontrolu povodní
• systémy pro sběr, úpravu a vypouštění odpadních vod
• zavlažovací systémy a vodovody včetně přehrad využívaných primárně pro zavlažování

 

71.12.17 Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, procesů a produktů

71.12.17 / 711217 Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, procesů a produktů

Z:
aplikaci fyzikálních zákonů
a zásad inženýrství při návrhu, vývoji a využití strojů, materiálů, nástrojů,
konstrukcí, procesů a systémů:
– inženýrské služby týkající se průmyslových zařízení a procesů:
• důlní a metalurgická zařízení, např. doly, slévárny, železárny, rafinerie kovů včetně inženýrských projektů
integrovaných zařízení a procesů
• důlní a metalurgické procesy, např. těžba nerostů, tavení, rafinace, tváření kovů
• ropná a petrochemická zařízení, např. ropné plošiny, rafinerie, ropovody, petrochemické závody včetně
projektů integrovaných zařízení a procesů
• procesy produkce ropy a petrochemických produktů, např. těžba, rafinace, formulace, míšení
• mikroelektronická zařízení a procesy, např. výroba mikroprocesorů, silikonových čipů a plátků, mikroobvodů
a polovodičů
• textilní a oděvnická zařízení a procesy
• železářská a ocelářská zařízení a procesy
• jiná průmyslová a výrobní zařízení a procesy j. n.
– inženýrské služby týkající se návrhu průmyslových a vyráběných produktů:
• průmyslových strojů, např. zemědělské, stavební, důlní, metalurgické stroje, stroje pro komerční
a servisní využití, stroje pro vytápění, ventilaci, klimatizaci, přenos energií
• elektronického vybavení, např. počítače a periferní vybavení, komunikační vybavení, audio- a video
vybavení, polovodiče a jiné elektronické součásti
• elektrického vybavení, např. osvětlení, malé a velké spotřebiče a jejich díly
• dopravního vybavení, např. motorová vozidla, letadla, vlaky, námořní plavidla, kosmické lodě
• průmyslových a vyráběných produktů j. n.
N:
-průmyslový design (74.10.12)

 

71.12.18 Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti telekomunikací a rozhlasového a televizního vysílání

71.12.18 / 711218 Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti telekomunikací a rozhlasového a televizního vysílání

Z:
– inženýrské služby týkající se systémů pro přenos hlasu a dat mezi koncovými body sítě měděným vodičem,
optickým kabelem, koaxiálním kabelem a hybridním vlákno-koaxiálním kabelem
– inženýrské služby týkající se systémů pro přenos hlasu, dat a programů mezi síťovými koncovými body
krátkými vlnami nebo mikrovlnami, jako jsou:
• bezdrátové telefonní systémy
• satelitní radiové systémy
• satelitní systémy přímého vysílání
– inženýrské služby týkající se systémů pro přenos rozhlasových a televizních signálů
– inženýrské služby týkající se systémů pro přenos nebo distribuci hlasu, dat nebo programů j. n.

 

71.12.19 Inženýrské služby týkající se ostatních projektů

71.12.19 / 711219 Inženýrské služby týkající se ostatních projektů

Z:
– inženýrské služby týkající se:
• projektů distribuce zemního plynu a páry
• jiných podpůrných projektů j. n.
– inženýrské služby týkající se systémů, procesů, zařízení nebo produktů
j. n., včetně poskytnutí návrhů, plánů
a souvisejících studií

 

71.12.20 Služby managementu projektů týkající se stavebních projektů

71.12.20 / 711220 Služby managementu projektů týkající se stavebních projektů

Z:
-převzetí celkové odpovědnosti za úspěšné dokončení stavebního projektu jménem klienta včetně organizace
financování a návrhu, vyhlášení soutěže a výkonu řídících a kontrolních funkcí
-řízení projektu poskytované stavebními inženýry nebo architekty
N:
– obecné stavební práce (oddíly 41, 42)

 

71.12.31 Geologické a geofyzikální poradenské služby

71.12.31 / 711231 Geologické a geofyzikální poradenské služby

Z:
– geologické poradenské služby týkající se nerostných nalezišť, ropných a plynových polí a spodní vody
prostřednictvím studií vlastností půdních a skalních formací a struktur
– poradenství v oblasti zkoumání a rozvoje vlastností nerostů, ropy a zemního plynu
– poradenství pro hodnocení geologických, geofyzikálních a geochemických anomálií
– poradenství pro geologické mapování a průzkum na povrchu nebo pod povrchem

 

71.12.32 Geofyzikální služby

71.12.32 / 711232 Geofyzikální služby

Z:
– poskytování informací o podpovrchových zemních formacích s použitím různých metod:
• seismografické, gravimetrické, magnetometrické metody
• jiné metody podpovrchového průzkumu
N:
– zkušební vrtné práce (43.13.10)

 

71.12.33 Průzkum a vyhodnocování nerostných ložisek

71.12.33 / 711233 Průzkum a vyhodnocování nerostných ložisek

N:
– zkušební vrty v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu (09.10.11)
– zkušební vrty pro stavební, geofyzikální a podobné účely (43.13.10)