43.21.10 Elektroinstalační práce

43.21.10 / 432110 Elektroinstalační práce

Z:
– specializované elektroinstalační práce týkající se instalace základních elektrických sítí v budovách a jiných
stavbách
– elektroinstalační práce spojené s instalací spotřebičů
– elektroinstalace systémů nouzové dodávky elektrické energie
– instalace požárně bezpečnostních systémů a bezpečnostních zařízení proti vloupání na staveništi
– instalace všech typů domácích antén včetně satelitních antén
– instalace vedení kabelové televize uvnitř budovy
– elektroinstalace telekomunikačního vedení
– elektroinstalace jiného elektrického zařízení, včetně elektrických kolektorů solární energie a podlahového
topení
– instalace elektroměrů
– instalace osvětlení a signalizačních systémů pro silnice, letiště a přístavy
N:
– instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50)
– instalace traťových zabezpečovacích a kontrolních zařízení (42.12.20)
– instalace topných zařízení (43.22.12)
– instalace sprinklerových (stříkacích, rozprašovacích) hasicích zařízení (43.22.11)
– instalace protipožární izolace (43.29.11)

 

80.20.10 Služby související s provozem bezpečnostních systémů

80.20.10 / 802010 Služby související s provozem bezpečnostních systémů

Z:
– monitorování a údržbu bezpečnostních systémů jako jsou poplašná zařízení pro případ neoprávněného
vniknutí nebo požáru, prostřednictvím přijetí poplašného signálu, vyhodnocení správnosti funkce všech
systémů
a vyslání policejní hlídky, požárníků
nebo jiných vyhrazených služeb
ZT:

– dálkové monitorování
N:
– instalaci bezpečnostních systémů jako jsou poplašné systémy pro případ neoprávněného vniknutí nebo
požáru bez následného monitorování (43.21.10)
– prodej bezpečnostních systémů, mechanických a elektronických zámků, bezpečnostních schránek a sejfů
bez monitorování, instalace nebo údržby (47.00.59)
-bezpečnostní poradenství jako samostatnou službu (74.90.15)
– poskytování duplikátů klíčů (95.29.19)

 

43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace

43.22.12 / 432212 Instalace topení, ventilace a klimatizace

Z:
– instalace topení (elektrického, plynového, olejového, naftového nebo neelektrických solárních kolektorů),
včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací
– instalace a údržbu regulačních zařízení ústředního vytápění
– napojení na dálkové vytápění
– údržbu a opravy domácích kotlů a hořáků
– instalace klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře
a obchody, včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací
N:
– údržbu a opravy průmyslových kotlů (33.12.14)
– instalace, opravy a údržbu průmyslových klimatizačních a chladících zařízení (33.12.18, 33.20.29)
– elektroinstalace elektrických solárních kolektorů a podlahového topení (43.21.10)
-čištění komínů (81.22.13)

 

42.22.22 Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí

42.22.22 / 422222 Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí

Z:
– výstavbu a opravy místních elektrických vedení, nadzemních i podzemních, včetně výstavby doplňkových
konstrukcí (např. trafostanic a rozvoden)
– výstavbu a opravy místních komunikačních přenosových vedení, nadzemních i podzemních, včetně výstavby
doplňkových konstrukcí (např. stožárů přenosového vedení)
– výstavbu antén a trafostanic pro místní distribuci
N:
– výstavbu dálkových komunikačních a elektrických vedení (42.22.21)
– výkopové práce (43.12.12)
– instalaci vedení pro kabelovou televizi uvnitř budov (43.21.10)

 

35.12.10 Přenos elektřiny

35.12.10 / 351210 Přenos elektřiny

Z:
-provoz přenosových systémů, které přenášejí elektřinu z výrobních zařízení do distribučních sítí
N:
– distribuci elektřiny (35.13.10)
– instalaci elektroměrů (43.21.10)

 

35.13.10 Rozvod elektřiny

35.13.10 / 351310 Rozvod elektřiny

Z:
– provoz distribučních sítí (tj. systémů skládajících se z vedení, stožárů, elektroměrů a elektroinstalací), které
přenášejí elektřinu přijatou z výrobních zařízení nebo přenosových systémů ke konečným uživatelům
– údržbu elektroměrů
N:
-přenos elektřiny (35.12.10)
– instalaci elektroměrů (43.21.10)
– odečet elektroměrů (82.99.19)