43.12.12 Výkopové zemní práce a přesun zeminy

43.12.12 / 431212 Výkopové zemní práce a přesun zeminy

Z:
– výkopy příkopů pro městskou kanalizaci, inženýrské sítě, komunikace atd.
– výkopy příkopů pro různé stavby
– odstraňování kontaminované půdy
– sanace území
– rozsáhlé zemní práce, výkopy, svahování, přemisťování zeminy při stavbě náspů nebo zářezů před
výstavbou komunikací (silnic, dálnic, železnic, atd.)
– jiné výkopy a zemní práce j. n.

 

28.92.2 Ostatní stroje a přístroje s vlastním pohonem: srovnávací, vyrovnávací, škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů (vč. buldozerů, mechanických lopat a silničních válců)

28.92.2 / 28922 Ostatní stroje a přístroje s vlastním pohonem: srovnávací, vyrovnávací, škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů (vč. buldozerů, mechanických lopat a silničních válců)

 

43.12.11 Příprava půdy a pozemku; asanační práce

43.12.11 / 431211 Příprava půdy a pozemku; asanační práce

Z:
-přípravné práce pro zemědělskou půdu
-přípravu staveniště pro následné stavební práce, včetně odstřelů a odstraňování skal
-přípravu pro důlní činnost: odstraňování skrývkové zeminy a další příprava nerostných nalezišť, včetně
hloubení tunelů, kromě těžby ropy a zemního plynu
– vyčištění staveniště, odstranění podrostu
– stabilizace zeminy
– horizontální vrty pro pokládání kabelů nebo drenážních trubek
-kopání příkopů pro odvodnění staveniště
N:
– vrtání vztahující se k těžbě ropy a zemního plynu (09.10.11)
– vrtání studní (42.21.24)

 

43.13.10 Průzkumné vrtné práce

43.13.10 / 431310 Průzkumné vrtné práce

Z:
– zkušební vrty a jádrové vrtání pro stavební, geofyzikální, geologické a podobné účely
N:
– vrtné práce související s těžbou ropy a zemního plynu (09.10.11)
– zkušební vrty během důlní činnosti (09.90.1)
– vrtání studní (42.21.24)

 

09.10.11 Vrtné služby při těžbě ropy a zemního plynu

09.10.11 / 091011 Vrtné služby při těžbě ropy a zemního plynu

Z:
– zkušební, rozšiřující, výrobní a pomocné vrty. zakládání vrtů. cementování a plnění vrtných jam pro ropné
a plynové vrty. odvodnění a odčerpání vrtných jam. uzavření vrtných jam a jejich opuštění atd.
– zkušební vrty v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu
ZT:
– odborné práce protipožární ochrany na ropných a plynových polích

-průzkumné práce v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu
N:
– geologické, geofyzikální a související průzkumné práce a poradenství (71.12.3)

 

77.32.10 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

77.32.10 / 773210 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

Z:
– leasing, pronájem nebo nájem stavebních strojů a zařízení bez obsluhy
– leasing, pronájem nebo nájem traktorů pro stavby a zemní práce, silničních grejdrů, parních válců,
buldozerů, těžebních strojů, předních nakladačů, lešení bez jeho stavby a demontáže, stavebních buněk pro
staveniště atd.
N:
– leasing, pronájem nebo nájem stavebních strojů a zařízení s obsluhou (sekce F)

 

71.12.32 Geofyzikální služby

71.12.32 / 711232 Geofyzikální služby

Z:
– poskytování informací o podpovrchových zemních formacích s použitím různých metod:
• seismografické, gravimetrické, magnetometrické metody
• jiné metody podpovrchového průzkumu
N:
– zkušební vrtné práce (43.13.10)

 

42.22.21 Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí

42.22.21 / 422221 Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí

Z:
– výstavbu a opravy dálkových nadzemních elektrických vedení včetně trakčních vedení pro železniční tratě
– výstavbu a opravy dálkových podmořských nebo podzemních elektrických vedení
– výstavbu a opravy dálkových pozemních telekomunikačních přenosových vedení
– výstavbu a opravy dálkových podmořských nebo podzemních telekomunikačních přenosových vedení
N:
– výstavbu místních vedení (42.22.22)
– výkopové práce (43.12.12)